Skip to content

Ostale reference

2019

 • ZAŠČITA BREŽIN PRED PADAJOČIM KAMENJEM V TURISTIČNEM DELU ŠKOCJANSKIH JAM
 • NUJNA VZDRŽEVALNA DELA NA ODVODNJI PLAZU SLANO BLATO ZA LETO 2019
 • INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE BREŽIN V SOTESKI VINTGAR
 • SANACIJA POBOČJA nad železniško progo G10  po padcu skale v km 518+280
 • Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na odseku G2-108/1183 Litija – Zagorje od km 14.170 do km 14.316
 • Posek dreves na nedostopnih mestih  ob državnih cestah na večih  lokacijah( Socka, Zidani most, Košnica, Suhadol)
 • Popravilo varovalne mreže na brežini R3 -680, odsek 1223 Rimske Toplice-Jurklošter v km 2,530 – 2.750
 • Interventni sanacijski ukrepi – skalni podor Podljubelj 262, Tržič
 • Sanacija brežine Trbovlje na LC 423371
 • Sanacija brežine na cesti R3 -680, odsek 1223 Rimske Toplice-Jurklošter v km 6,900 in 11,400
 • Ureditev državne ceste R2 415, odsek 1217 Drtija – Izlake od km 10,900
 • SANACIJA BREŽINE LC 122010 HRASTNIK – RADEČE
 • Odstranitev naplavin in drevja Radeče – Savski most
 • SANACIJA BREŽINE NA CESTI R3-693 NOVA CERKEV – SOCKA – VITANJE
 • SANACIJA BREŽINE “ŽELEZNIKI” NA CESTI R2-403/1076 PODROŠT-ČEŠNJICA OD KM 0.200-0.510
 • SANACIJA PO UJMI 2018 SLAP – JELENDOL
 • IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKEGA STANJA V DOLINI STRAJANOV BREG IN IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKIH RAZMER IN ODSTRANJEVANJE LESNE ZARASTI NA OBMOČJU PROJEKTA MALA BARJA – MARJA
 • SANACIJA LC 168051 PLAZ DREŽNICA PO NEURJU FEBRUAR 2019
 • SANACIJA LC VRSNO – KRN PO NEURJU FEBRUAR 2019
 • ZAŠČITA BREŽINE Z MREŽAMI IN SANACIJA KAMNITE ZLOŽBE NA CESTI R3-733/5831 VAVTA VAS DOL. TOPLICE-PODTURN V KM 3,000 – 3,350 LEVO
 • ZAŠČITA DRŽAVNIH CEST PRED PADAJOČIM KAMENJEM (NIVO UKREPA 1) – SKLOP 3
 • Postavitev zaščitne ograje, Dvor
 • Sanacija nad lokalno cesto Kobarid – Drežnica
 • Sanacija nad lokalno cesto Vrsno – Krn

 

2018

 • OBJEKT “SANACIJA BREŽINE VELA DRAGA PRI TUNELU UČKA – 2 del
 • INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE BREŽIN V SOTESKI VINTGAR
 • Sanacija brežine nad objektom Trg Franca Fakina 10, Trbovlje
 • Zaščita brežin na cesti R1-215, odsek 1163 Mokronog – Boštanj v km 5,300 v dolžini 2.700 m
 • Popravilo lovilne ograje na cesti R2-428, odsek 1249 Radmirje – Luče v km 9,675
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjem na cesti  R2-426/1269 Pesje-Gorenje
 • Sanacija lokalnega skalnega pododra na kamniti brežini nad cesto: Rovte-Žiri
 • Stabilizacija skalnega bloka na državni cesti R1-210/1106 Spodnje Jezersko – Preddvor v km 15.540
 • Sanacija brežine nad nad hišo Gačnik -Trbovlje
 • Zaščita brežine z varovalno ograjo za stanovanjskim blokom v naselju Za Savo, Hrastnik
 • Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem / Sanacija skalnih brežin (2017) (nivo ukrepa 1) – SKLOP 2
 • Urejanje brežine Log pod Mangartom
 • Sanacija brežin na Cesti R2-424, odsek 1166 Boštanj-Planina med km 8,500 in km 8,700
 • Interventna stabilizacija najbolj labilnega dela usada nad plazom Drežnica
 • Popravilo poškodovanih mrež na LC 122010 Hrastnik – Radeče
 • Zaščita brežine v Litiji
 • SANACIJA ZGORNJEGA DELA BREŽINE PRI HE MOŽNICA
 • Sanacija brežine Trbovlje na LC 423371
 • Zaščita državnih cest pred padajočim kamenjem – Sanacija skalnih brežin  (NIVO 1)
 • R2-428/1250 Luče – Sestre – Logar
 • SANACIJA BREŽINE IN LOVILNIH TER VAROVALNIH OGRAJ NA LOKACIJI ŠKLENDROVEC, ODSEK 8115 Sopota – Podkum – Zagorje v km 9,660 levo
 • Ureditev državne ceste R2 408, odsek 1374 od km 6,800 – 9,300
 • Urejanje brežine Logatec
 • Sanacija pobočja nad železniško progo G10 odsek Zagorje – Sava od km 521+200 do km 523+000
 • Vzdrževalna dela na podajno lovilnih sistemih na državnih cestah G2-108/1183 Litija –Zagorje in G2-102/1034 Spodnja Idrija – Godovič
 • SANACIJA USADA DREŽNICA NAD KOBARIDOM

2017

 • OBJEKT “SANACIJA BREŽINE VELA DRAGA PRI TUNELU UČKA
 • INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE BREŽIN V SOTESKI VINTGAR
 • VAROVANJE CESTE LC 420181 ZATOLMIN-KORITA-ČADRG PRED PADAJOČIM KAMENJEM NA OBMOČJU TOLMINSKIH KORIT
 • ZAŠČITA BREŽIN NA CESTI G2-103/1008 KANAL – PLAVE in  G2-103/1009 PLAVE – SOLKAN
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjem na cesti R2- 423/1281 ČRNOLICA – LESIČNO v km 3,700
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjem na cesti Celje – Laško v km 4,200
 • Sanacija skalne brežine na območju odseka R1-223/1229 Bevško – Most čez Savo (od km 0,600 do 0,900) – 2. FAZA
 • Zaščita brežine z žičnim pletivom na objektu: »Cesta R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič v km 0,500 « in »Cesta R2-448, odsek 0220 Pluska – Trebnje v km 3,550«
 • Zaščita brežine z visečimi mrežami na cesti Ravne – Ambrož na ovinku Škerjančevo
 • Zaščita brežine z žičnim pletivom na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto – Metlika v km 11,300 do 13,736
 • Redni posek in spravilo lesa do kamionske ceste v občinskih gozdovih za leto 2017 – Tržič
 • ZAŠČITA BREŽINE S PRILAGOJENIMI MREŽAMI NA CESTI ŽIRI – ROVTE – LOGATEC
 • SANACIJA PLAZU GORENJA KANOMLJA 20a
 • Naravnava cevi za odvodnjavanje po mostom čez Savinjo v Šempetru
 • IZVEDBA INŽENIRSKO-GEOLOŠKE PRESOJE IN MERITEV V ŠKOCJANSKIH JAMAH
 • Sanacija nevarnih mest na G+R cestah – območje CE in NM (R2-421/1333 Podsreda -Brestanica, postavitev lovilnih ograj v km 7,800)
 • ZAŠČITA BREŽIN Z ŽIČNIM PLETIVOM na cesti R2-415/1217 Drtija-Izlake od km 2,500 do km 4,530
 • Izvedba nujnih vzdrževalnih del na podajno lovilnih ograjah G2-108/1183 Litija-Zagorje v km 13,300 do km 14,050
 • Intervencijsko žaganje v neurju podrtega drevja nad cesto G2-108 odsek 1185 Trbovlje-Hrastnik (stacionža 2202 -nasproti Termoelektrarne Trbovlje)
 • ZAŠČITA BREŽIN Z ŽIČNIM PLETIVOM na cesti R2-415/1217 Drtija-Izlake od km 2,500 do km 4,530
 • Zaščita brežine Dovžanova soteska: Nad brskališčem
 • Zaščita brežine z varovalno ograjo za stanovanjskim blokom vnaselju Za Savo, Hrastnik
 • Zaščita brežine nad cesto G2-108 odsek 1185 Trbovlje-Hrastnik (stacionža 2202 -nasproti Termoelektrarne Trbovlje)
 • Ureditev odsekov regionalnih cest R1-221/1220 Bevško-Trbovlje
 • in R1-223/1229 Bevško-most čez Savo
 • Vzdrževalna dela na plazu Stvože nad Logom pod Mangartom1. FAZA: ODSTRANITEV ODSLUŽENIH CEVNIH ODVODOV
 • Sanacija kamnitega plazu nad državno cesto R2-428/1250 Luče – Sestre Logarod km 4.223 do km 4.259
 • SANACIJA JEPIHOVCA OD KM 1.28-1.40 V OBMOČJU PREČKANJA GOZDNE CESTE
 • Zaščita brežine v Litiji
 • Obnova celotnega zgornjega ustroja na cesti R1-215, odsek 1163 Mokronog – Boštanj v km 5,300 v dolžini 2.700 m
 • POPRAVILO LOVILNIH OGRAJ NAD LOKALNO CESTO KOBARID – DREŽNICA
 • Alpinistično žaganje v neurju podrtega drevja v Solčavi

 

2016

 

 • Investicijsko vzdrževanje Soteske Vintgar
 • Sanacija skalnega podora Trbovlje – Lafarge – biotehnična sanacija pobočja
 • Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest
 • Sanacijska dela v Dovžanovi soteski
 • Sanacija ceste Vrsno – Krn
 • Posek in spravilo z insekti napadenega drevja na zemljišču parc. št. 578/1 k.o. Tržič v oddelku 90B/16001

 

2015

 • Investicijsko vzdrževanje Soteske Vintgar
 • Sanacija skalnega podora na stanovanjsko hišo Koroška 82, Tržič
 • Sanacija geološko tematske poti v Dovžanovi soteski
 • Sanacija brežine pod gradom Lemberg in brežin ob dovozni cesti do gradu
 • Sanacija plazu Drežnica
 • Sanacija erozijskega žarišča na LC Hrastnik – Radeče
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjen na LC Trbovlje – Dobovec
 •  Sanacija erozijskega žarišča na LC Hrastnik – Radeče
 • Varovalne ograje Kranjska c. v Tržiču

 

2014

 • Odstranitev materiala iz podajno lovilnih ograj ter popravilo ograj in lovilnih palisad na G2-108/odsek 1183 Litija-Zagorje in G2-108/odsek 1184 Zagorje-Trbovlje
 • Izdelava ocene ogroženosti pred padanjem skal in drugimi pobočnimi procesi na G2-108/odsek 1183 Litija-Zagorje od km 12,000-14,800 in 1184 Zagorje-Trbovlje od km 2,200-4,316
 • Sanacije brežine na cesti v Srednji vrh
 • Sanacija skalne brežine nad lc 480161 Zagorje – Viderga (pri vasi Čolnišče)
 • Sanacija skalnega podora na LC Hrastnik – Radeče po močnem deževju septembra 2014
 • Sanacija plazu Drežnica
 • Zaščita skalnate brežine nad cesto G108,odsek 1186 , km 8,045 Hrastnik – Zidani most

 

2013

 • Odstranitev materiala iz podajno lovilnih ograj ter popravilo ograj in lovilnih palisad na G2-108/odsek 1183 Litija-Zagorje in G2-108/odsek 1184 Zagorje-Trbovlje
 • Alpinistični posek dreves in urejanje brežin v Planici
 • Investicijsko vzdrževanje Soteske Vintgar
 • Premostitev poti v najožjem delu Dolžanove soteske
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjem z lahkimi lovilnimi ograjami v Hrastniku
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjem s prilagojenimi mrežami v Naselju Aleša Kaple
 • Sanacije brežine na cesti v srednji vrh

 

2012

 • Investicijsko vzdrževanje Soteske Vintgar +
 • Čiščenje in odstranitev labilnih skal v kamnolomu v Preski pri Tržiču
 • Vrtanje in montaža podajno lovilnih ograj  nad potjo pod Martuljšlimi slapovi
 • Premostitev poti v najožjem delu Dolžanove soteske
 • Zaščita brežine pred padajočim kamenjem s prilagojenim heksagonalnim pletivom Hrastnik
 • Sanacije brežine na cesti v srednji vrh

 

Do 2011

 • izgradnja 400 m snežnih mostov  v Olafsviku na Islandiji leta 2007/08
 • Zaščita ceste s podajno lovilno ograjo v Kamniku
 • Zaščita poti s podajno lovilno ograjo  v Bolnici Franji
 • Zaščita ceste s podajno lovilno ograjo v v Srednjem vrhu
 • Zaščita ceste s podajno lovilno ograjo v Kamniku
 • sanacija brežine na starem višnjegorskem klancu na AC odseku Grosuplje – Višnja gora
 • zaščita brežine s težkim heksagonalnim pocinkanim pletivom na AC Lešnica – Kronovo
 • hitra intervencija pri skalnem podoru v Dolžanovi soteski
 • zaščita in letno vzdrževanje turistične poti v Blejskem vintgarju
 • čiščenje in odstranjevanje drevja iz rečne struge v Blejskem vintgarju
 • zaščita in letno vzdrževanje turistične poti v Parku Škocjanske jame
 • postavitev zaščitnih ograj v Jelendolu
 • zaščita brežine s težkim heksagonalnim pocinkanim pletivom v rudniku urana Žirovski vrh
 • zaščita brežine s težkim heksagonalnim pocinkanim pletivom na Vršiču
 • žaganje in obžagovanje drevja ob železnici Trbovlje – Zagorje
 • sanacija zunanjih sten atik na objektu Celovška c. 287, Ljubljana